Algemene voorwaarden

Algemeen

1.1   Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten, hoe ook genaamd, aangegaan door Wim Jurg Merk-ontwikkeling.
1.2   Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts bij schriftelijk aangegane overeenkomst worden afgeweken.

Grondslag offertes

2.1   Offertes van Wim Jurg Merkontwikkeling zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor een goede opzet en uitvoering van de overeenkomst heeft verstrekt.
2.2   Deze offertes zijn een vrijblijvend aanbod gedurende een periode van drie maanden.
2.3   Aan prijsvermeldingen op internetsite, folders, advertenties, etc. kunnen geen rechten worden ontleend.

Aansprakelijkheid
3.1   Iedere aansprakelijkheid van Wim Jurg Merkontwikkeling voor directe schade is beperkt tot maximaal 50% van het factuurbedrag (exclusief BTW) dat aan deze is verschuldigd in gevolge de overeenkomst inzake waarvan deze aansprakelijk is gesteld.
3.2   Wim Jurg Merkontwikkeling is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

Betaling

4.1   De opdrachtgever verplicht zich 50% van het overeengekomen totaal bedrag betreffende de aangegane overeenkomst binnen 21 dagen te betalen na ontvangst van de startfactuur van Wim Jurg Merkontwikkeling en de resterende 50% binnen 21 dagen te betalen na ontvangst van de eindfactuur.
4.2   Indien de opdrachtgever een aan hem verzonden start- en/of eindfactuur niet uiterlijk op de vervaldag (21 dagen na ontvangst factuur) heeft betaald, zal hij automatisch in verzuim zijn, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist.
4.3   In geval van een betalingsverzuim door de opdrachtgever is Wim Jurg Merkontwikkeling gerechtigd alle werkzaamheden voor de opdrachtgever direct te staken of op te schorten, zonder aansprakelijk te zijn voor daaruit voortvloeiende schade.
4.4   Indien sprake is van een schriftelijke overeenkomst en opdrachtgever besluit de opdracht te annuleren, dan is Wim Jurg Merkontwikkeling gerechtigd 20% van het totaalbedrag in rekening te brengen als ontwikkelingskosten.

Intellectueel eigendom & auteursrecht

5.1   Intellectuele-, auteurs- en andere eigendomsrechten op alle producten en diensten berusten bij Wim Jurg Merkontwikkeling behoudens een bij schriftelijk aangegane overeenkomst overeengekomen afwijking.

Rechtsforum

6.1   Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de plaatselijk bevoegde rechter te Assen.