Leren begeleiden Merkopstelling

De opleidingen en trainingen voor het begeleiden van merkopstellingen richten zich op een inspirerende professionalisering van Merkopstellers. Het gaat daarbij met name om trainingen en opleidingen met een bijzondere toegevoegde waarde en uniciteit voor het begeleiden van merkopstellingen. Stap voor stap worden nieuwe trainingen en opleidingen opgenomen in het curriculum in samenwerking met een kernteam van betrokken merkopstellers. Vervolgens worden daarna maatwerk- en incompany-trainingen en -opleidingen ontwikkeld. 

Curriculum

Het merkopstelling-curriculum is een logisch samenhangend geheel van relevante merkonderwerpen, leermaterialen en niveaus. De samenhang tussen de trainingen en -opleidingen wordt geborgd door de leervisie: de gedeelde kijk op de ideale leeromgeving voor merkopstellers zoals weergegeven in deze blog. Het leermateriaal bevat bondige teksten met veel illustraties, korte films, podcasts, opgaven, instructies, etc. Het niveau geeft daarbij aan wat deelnemers bij de start van de training aan eerdere trainingen of opleidingen en/of ervaringen op dit gebied nodig hebben. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in twee niveaus: 

  1. Ervaring met merken en organisatie-opstellingen
  2. Afronding Basisopleiding Merkopstelling.

Oude leren

Het klassieke leermodel gaat uit van een efficiënte overdracht van kennis en/of vaardigheden aan groepen leerlingen met behulp van standaardboeken door leraren, die alles kennen en kunnen op hun vakgebied en precies weten wat goed is voor hun leerlingen. Ze voelen zich de keizer in hun klaslokaal en gedragen zich ook zo: zij zijn aan het woord en de leerlingen horen toe. Vanuit hun eigen interpretaties streven ze naar van tevoren vastgestelde leerdoelen die voor allen gelijk zijn. Aandacht voor de ervaringen en wensen van individuen is er niet in dit zit-en-luister-systeem. Leerlingen zijn hier (half)lege emmers, die door de leraar tot een bepaald streepje moeten worden gevuld en geen mensen die zich willen ontwikkelen en daarbij willen worden geïnspireerd (zie onderstaande illustratie met dan aan Education Matters).

Leren van en met elkaar

Om deelnemers aan de opleidingen en trainingen goed voor te bereiden op hun toekomst als merkopsteller is een andere leermethode vereist: gericht op de interesses en motivatie van de deelnemers. Drie dingen staan daarbij centraal in elke training: autonomie, competentie en verbondenheid. Deze drie vormen namelijk de kern van gezond en gelukkig leren. Het gaat om onderwijs-op-maat, waarbij de kracht van de uniekheid van elke deelnemer en elke docent optimaal wordt benut. Doordat de persoonlijke ontwikkeling van deelnemers het criterium voor succes is in plaats van vaste leerdoelen voor iedereen, kunnen alle deelnemers trainingen als succesvol ervaren; ongeacht hun positie in de groep (zie onderstaande illustratie met dank aan Ondersteuningsnetwerk West-Brabant-Brussel)

Effectief leren

Leren vindt plaats in de neurale netwerken in ons brein, die voor iedereen verschillen. Motivatie is daarom belangrijker dan kennis. Leren gaat daarbij beter als deelnemers samen leren met anderen (samenwerkend leren) en als we een goede relatie hebben met de docent (relatie gaat voor prestatie). Hoe meer we emotioneel betrokken zijn, hoe beter we leren; via concrete voorbeelden leren we daarom ook beter dan via abstracte theorieën. De focus ligt op het ontwikkelen van de sterke punten van de deelnemers (waarderende benadering).

Open sfeer

Omdat 95% van de informatie uit de omgeving door ons brein onbewust wordt verwerkt, zijn we ons niet goed bewust van onze mogelijkheden en beperkingen. Bovendien kwelt velen de gedachte dat ze niet voldoen aan het succesideaal zoals hun baas, omgeving en/of docent dat volgens hen voor ogen heeft en/of zoals ze dit (impliciet) van zichzelf verwachten. Hulp vragen wordt bovendien in de dagelijkse praktijk vaak gezien als een teken van zwakte. Ervaringsgericht leren kan dus confronterend zijn. Het leerproces voor merkopstellingen begint daarom met het creëren van een open, warme sfeer met positieve aandacht voor elkaar. Daarbij zorgen video-opnamen voor een didactische verdiepingsslag. 

Hybride leren

Hybride leren (blended learning) is kenmerkend voor een moderne leeromgeving: een combinatie van contact- en afstandsonderwijs, van online en offline leren, waarbij de specifieke mogelijkheden van de beide situaties optimaal worden benut (mediaspecificiteit). E-learning is bij merkopstelling-trainingen vooral asynchroon: je overlegt met de docent op je eigen tijd, in je eigen tempo, vanuit je eigen plaats, vanaf je eigen pc. Ook gezamenlijk (synchroon) online-leren wordt echter ingezet: bij dit digitale live leren nemen deelnemers en docenten deel op hun eigen pc, op hetzelfde moment via zoom dat ook gebruikt wordt voor de OnlineMerkopstelling. Dus minder reistijd en meer flexibiliteit voor de deelnemers. Bovendien is het duurzamer door beperking in reisbewegingen en gebruik van locaties.

Cyclisch leren

Een bekend Chinees gezegde in onderwijsland luidt “Vertel het me of laat het me lezen en ik vergeet het. Laat het me zien en ik begrijp het. Laat het me doen en ik leer het’’. Leren verloot in cycli met kleine stappen per keer om het geleerde te doorleven waardoor dit goed beklijfd, waarbij met ‘doen’ wordt begonnen. Bij het leren begeleiden van een merkopstelling onderscheiden we daarom series van vier stappen waarin de deelnemers samen leren:

  1. Doen: concrete ervaringen opdoen door begeleiden merkopstelling op basis van intuïtie
  2. Waarnemen: observeren video-opname, daarop reflecteren en verslag maken voor client
  3. Nadenken: verwerken van feedforward van docent en relevante theorie om effecten te begrijpen
  4. Toepassen: planmatig ingrijpen in je intuïtieve begeleiding op basis van deze feedforward en theorie.

‘Gewoon’ doen

Het leermodel van Doen, Waarnemen, Nadenken en Toepassen is bij elke opleiding en training van de merkopstelling een zich meerdere keren herhalende cyclus. De docent begeleidt de deelnemers om meteen aan de slag te gaan en nieuwe ervaringen op te doen; dat kan offline of online, gezamenlijk of in groepjes van twee of drie. De docent faciliteert ze vervolgens niet alleen om zich bewust te worden van deze en eerdere soortgelijke ervaringen in dialoog met anderen (observeren), maar ook om deze open te leren delen met de andere deelnemers (reflecteren). Het gaat in deze stap om de combinatie van observeren en reflecteren (WAARNEMEN). Vervolgens verbindt de docent vanuit zijn rol als deskundige deze ervaringen met bijpassende theorie via gezamenlijke en persoonlijke feedforward (NADENKEN). Tot slot van de eerste cyclus traint de docent de deelnemers in het bedenken hoe ze hun rol als merkopsteller op grond hiervan een klein beetje zouden kunnen verbeteren (TOEPASSEN). Het hoeven/moeten daarbij geen grote veranderingen te zijn; het gaat om plannen met een kleine p; om acties met een kleine a: een stap voorwaarts zetten zonder dat alles al helemaal perfect is afgestemd. Vervolgens gaat de docent met de deelnemers de volgende cyclus van activiteit in, die weer begint met DOEN. Uitgangspunt is: hoe vaker er wordt gedaan, waargenomen, nagedacht en toegepast, hoe meer er wordt geleerd.

Zelf leren werken met merkopstelling?

Wees slim, vraag Wim:

06 107 44 198  / merkontwikkeling@wimjurg.nl

Merkbeslissing checken of Merkopsteller worden?

Over Merkopstellingarrow right icon

Merkopstellersarrow right icon

Opleidingarrow right icon

Literatuurarrow right icon

Blogarrow right icon

Inleiding Merkopstellingarrow right icon